PRIVACY POLICY – VOORWAARDEN

Gebruikersbeheer

Door uw bestelling te plaatsen  aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerders van deze site te allen tijde gewijzigd worden.
Oerwoudfuif.be behoudt zich het recht voor te allen tijden en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Oerwoudfuif.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen. Oerwoudfuif.be is eigendom van VZW Totem Scouts en Gidsen Nieuwland met als ondernemingsnummer BE0456.338.478, Scouts en Gidsen FV en Oerwoudfuif FV.

 

Privacy

Oerwoudfuif.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik voor VZW Totem Scouts en Gidsen Nieuwland bestemd. Oerwoudfuif.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.

Ticketvoorwaarden 

•    Toegangstickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement
•    Verlies of diefstal van het e-ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
•    Het is niet toegestaan om professionele foto-, film- of opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het OWF terrein. Ook is het om veiligheidsredenen niet mogelijk om bankjes, (klap)stoelen en paraplu’s mee te nemen. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
•    Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
•    Betreding van het OWF terrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet-naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
•    Bij druggebruik, wildplassen, lastigvallen van andere fuifgangers, het niet opvolgen van instructies van de organisatie en de security, of om het even welke andere vorm van verstoren van de rust en orde, behoudt de organisatie het recht voor om de overtreder onmiddellijk van het OWF terrein te (laten) verwijderen alsook om de toegang tot de fuif te ontzeggen voor de volledige verdere duur van de fuif. Deze maatregel geeft op geen enkele manier recht op een terugbetaling van tickets en andere gemaakte kosten.
•    Ook op het OWF terrein dient de wet gerespecteerd te worden en mag dus geen alcohol genuttigd worden door -16 jarigen, en geen sterke drank door -18 jarigen. Het omzeilen van deze wetgeving op welke manier dan ook geeft de organisatie het recht om de overtreder onmiddellijk van het OWF terrein te (laten) verwijderen alsook om de toegang tot de fuif te ontzeggen voor de volledige verdere duur van de fuif.
•    Koop uw e-ticket niet op straat; de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets enkel bij de erkende (web)adressen.
•    De artiesten en de organisatoren van de fuif kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
•    Folders uitdelen of samplen op of rond de terreinen en parkings is niet toegelaten tenzij mits expliciete toestemming van de organisatie.
•    Toegangstickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de OWF site zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
•    De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
•    Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
•    Namaak van het toegangsticket wordt gerechtelijk vervolgd.
•    Er worden filmopnames gemaakt tijdens de fuif. De kans bestaat dus dat u wordt gefilmd. Bij betreding van de fuif doet u afstand van uw portretrecht.
•    De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de fuifganger te verifiëren. Om dit te kunnen verzekeren dient elke bezoeker verplicht in het bezit te zijn van zijn of haar Eid-kaart (officiële identiteitskaart).
•    Deze voorwaarden zijn niet exhaustief en kunnen op elk moment aangepast of gewijzigd worden. Deze staan los van eventuele vervolging door de officiële instanties.

0
    0
    Ticketoverzicht
    Jouw ticketoverzicht is leegKeer terug